Tietosuojailmoitus

Lohjan Lavatanssijat Lola ry

23.5.2018  EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 13,14

 

Tietosuojailmoitus

 

1. Rekisterinpitäjä Lohjan Lavatanssijat Lola ry

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Merja Mäkelä

 

sähköposti: lola.tanssii@gmail.com

3. Tietosuojavastaava Merja Mäkelä Puh. 050-3368822

Talousvastaava   lola.tanssii@gmail.com

4. Rekisterin nimi Lohjan Lavatanssijat Lola ry jäsenrekisteri
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriä ja sen sisältämiä yhteystietoja käytetään jäsenmaksuilmoitusten ja jäsentiedotteiden lähettämiseen.

 

Kurssikäynneistä talletetaan henkilön nimi, maksettu kurssimaksu

ja kurssipäivä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kurssimaksutietoja ja osallistujamäärää käytetään tarvittaessa kirjanpidon tarkistukseen. Osallistujalistat hävitetään 2v kuluessa.

 

6. Rekisterin tietosisältö Jäsenen nimi. Jäseniltä kerätään myös sähköpostiosoitte ja puhelinnumeron. Nyt korona aikana myös lauantai osallistujilta nimi ja puhelin numero ja sähköpostiosoite.
7. Tietolähteet Jäsen ilmoittaa tiedot liittyessään jäseneksi
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

Nettijäseriä käytetään jäsentiedotteiden lähettämiseen, jäsenmaksulomakkeiden lähettämiseen ja maksettujen jäsenmaksujen tarkistukseen.

9. Tietojen siirto EU:n tai

ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaate  

Kurssilistat säilytetään lukitussa tilassa, pääsy listoihin on hallituksen jäsenillä ja hallituksen nimeämillä henkilöillä.

sähköisesti käsiteltävät tiedot netti-jäseriä käytetään selaimella suojatutun yhteyden kautta. Käsiteltävä tieto on: liittymiset, eroamiset, jäsenmaksut ja jäsentiedotteet. Sähköisesti käsiteltäviä tietoja käsittelee vain hallituksen nimeämä henkilö.

 

 

 

11. Henkilötietojen säilyttämisaika Nimi ja yhteystiedot talletetaan max 2v viimeisestä jäsenmaksusta. Osallistumistieto kurssille talletetaan max 2v ajaksi.
12. Tieto automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassolosta. Rekisteriä tai osallistumistietoja ei käytetä automaattiseen profilointiin tai päätöksiin.
13. Rekisteröidyn oikeudet Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)  Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötie- tojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelli- set, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täy- dennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oi- keus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilö- tietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oi- keus tulla unohdetuksi).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötie- tojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tie- tonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Vastustamisoikeus

Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, eri- tyiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassamuodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle